skip to Main Content

Østensjøvannet er en innsjø som ligger midt i bydelen Østensjø i Oslo kommune. Innsjøen har et areal på 0,33 km² og ligger 107 meter over havet Østensjøvannet er omkranset av drabantbyene og boligstrøkeneLambertseterBogerudAbildsøManglerudRognerudOppsalUlsrud og Bøler. Østensjøvannet er en av Norges rikeste innsjøer når det gjelder vann- og sumpvegetasjon, noe som danner grunnlaget for et rikt fugle- og dyreliv. Artsrikdommen og den sentrale beliggenheten gjør vannet til et av landets mest benyttede rekreasjonsområder.

Innløp og utløp

Østensjøvannets største innløp er Smedbergbekken, Bølerbekken og Ulsrudbekken.

Østensjøvannets naturlige utløp er Østensjøbekken, som renner fra vannets nordende. For å bedre avløpet, og dermed sikre en stabil vannstand under høst- og vårflommene, ble det på begynnelsen av 1960-tallet sprengt ut en tunnel. Tunnelåpningens inngang kan sees ved vannets nordvestside. Tunnelvannet møter Østensjøbekken før den renner ut i Alna ved Bryn stasjon.

Østensjøområdet miljøpark

Østensjøvannet og omkringliggende våtmarksområder (532 dekar) utgjør Østensjøområdet miljøpark. Vannflaten og våtmarksområdet rundt ble etter engasjement fra foreningen Østensjøvannets Venner vernet somnaturreservat den 2. oktober 1992. Innenfor verneområdet, som også gjelder store deler av turveinettet, er det båndtvang for hund, forbud mot ferdsel med båt, fiskeforbud i den isfrie perioden, samt forbud mot å gjøre opp ild.

Vannet har gjennom tidene vært nyttet til kunstløp og hurtigløp på skøyter. Den norske skøytepioneren Axel Paulsen bodde i området og utviklet seg som skøyteløper på Østensjøvannet.

Plante- og dyreliv

Området har stort biologisk mangfold og regnes som en av Norges rikeste innsjøer på vann– og sumpvannplanter. Det er påvist mer enn 440 plantearter i reservatet. På Bogerudmyra sør for vannet finnes de rødlistede artenekjempestarr og vasstelg.

Det er observert 221 fuglearter i reservatet, hvorav rundt 40-50 arter hekker årlig. Toppdykkeren, som hekket første gangen i 1972, er vannets karakterart. Under trekktidene vår og høst observeres årlig sjeldne fuglearter.

Det er registrert 8 arter med flaggermus, 1 835 insektarter, 4 arter med amfibier, 12 sneglearter og 3 iglearter ved vannet. Mange av artene står på nasjonal rødliste.

Høflighet: wikipedia

 

Back To Top