skip to Main Content

Vann og avløp

Vann og avløpsnettet fra grunnmur til offentlig nett er LLVs ansvar – innvendig røropplegg er beboers ansvar. Beboer er ansvarlig for at vannklosetter og avløp ikke brukes til avfall som kan føre til forstoppelse av eller skade på fellesavløp. Avløp og sluk skal jevnlig rengjøres og vedlikeholdes for å unngå forstoppelse. Det skal ikke tømmes farlig avfall i avløp. Beboeren plikter å gjøre seg kjent hvor stoppekranen for leiligheten er og hvordan denne fungerer. Behov for staking av tette rør kan meldes til vaktmester, som har utstyr for å spyle opp rørene. I vanskeligere tilfeller må «Høytrykkskjempen» el. tilkalles. Alle kostnader til slikt arbeid bæres av beboer. Utekraner som ikke er frostsikre må stenges og tappes for vann før frosten kommer, da det er fare for at vannrørene kan fryse/sprekke.

Skadedyr

Beboer må straks melde skriftlig fra til styret dersom det oppdages veggdyr, kakerlakker, rotter, reptiler ol. i boligen. Innvendig er det den enkelte beboersom er ansvarlig for å foreta de nødvendige tiltak som må til for å bekjempe dette og få leiligheten rengjort. Dette for egen regning. Styre ordner med eventuelle utvendige tiltak.

Innvendige endringer

Beboere kan fritt foreta endringer og ombygninger av boligen innvendig, så lenge endringene ikke griper inn i bærende konstruksjoner eller fellesinstallasjoner som går gjennom boligen (elektrisk hovedkabel, antennekabel, telefonkabel). Slike endringer kan utføres uten å måtte innhente samtykke fra styret.

Brannslukningsutstyr og røykvarslere

Beboer er ansvarlig for at leiligheten inneholder fungerende brannslukningsapparat og røykvarslere, som tilfredsstiller de til enhver tid gjelde krav.

Ventilasjon

Ventilasjonen i mange av boenhetene er ikke tilfredsstillende. Mange har for tette leiligheter som skaper kondens inne – spesielt kjeller. Dette kan uriktig medføre klager og skape problemer med «fuktig kjeller, selv etter drenering». Ved innvendig befaring registreres det at noen har lukketigjen alle/mange ventiler og derfor ikke får tilfredsstillende lufting / inneklima i leilighetene. Etter tidligere rehabilitering er leilighetene betydelig tettere, og det er derfor viktig at ventilene ikke lukkes helt. Luft trekkes ut av leiligheten via kjøkkenhette og avtrekk på bad og toalett. Det er derfor viktig og nødvendig å ha et jevnt tilsig av friskluft gjennom ventilene i vegg eller spalteventiler i vinduene. Dette er spesielt viktig ved lav utetemperatur. Dersom veggventilene er helt lukket, vil dette kunne gi kondens inne i lufteventilene
som går fra våtrommene, som igjen kan gi kondens/isdannelse inne i luftekanalen.

Back To Top