skip to Main Content

I en velforening som vår er det viktig at fordelingen av ansvar mellom fellesskapet, og den enkelte huseier er godt definert. For vårt vedkommende er dette arbeidet gjort, og nedtegnet i vedtektene.

Velforeningen tar seg av fellesarealene, husenes utvendige vedlikehold, og vann og avløpsnettetfra grunnmur til offentlig nett.

Velforeningen har også sørget for et kabel-TV nett til alle huseierne. Med en ansatt vaktmester, og et ønske om å holde fellesutgiftene så lave som overhodet mulig, har en forening som vår god bruk for dugnadsånd.

Den enkelte huseier har ansvar for egen hage og husenes nnvendige vedlikehold. Maling og vedlikehold av alle dører og vinduer, både utvendig og innvendig er huseiers ansvar.

Likeledes maling og vedlikehold av husenes balkonger og skilleveggene i hagene.

Selv om velforeningen har ansvaret for det utvendige vedlikeholdet, er det i huseiers interesse, og plikt å varsle styret om nødvendig utvendig arbeid som må utføres. Ingen huseier har adgang til å sette i gang arbeid som velforeningen har ansvaret for uten forut å ha innhentet styrets godkjennelse.

Skulle enkelte huseiere ikke nå frem med sine ønsker og krav overfor styret, kan enkeltsaker legges frem for årsmøtet for en endelig beslutning.

Når det gjelder bygningene skilles det mellom innvendig og ytre vedlikehold. Grovt sett er beboer ansvarlig for indre vedlikehold og LLV for ytre vedlikehold. Nærmere om ansvarsfordeling finnes under «indre vedlikehold» og «ytre vedlikehold»

Back To Top