skip to Main Content

Byggeprosedyre for Lille Langerud Velforening

Byggeprosedyre for bygging på området skal være et verktøy for beboerne, styret og komiteer underlagt styret.

Nye krav til levestandard har gitt ønske om utbygging av rekkehusseksjoner, endringer av leilighetene og bygging av boder. For å sikre et jevnt godt resultat som kan gi muligheter til de som ønsker å bygge litt større, men samtidig opprettholde Lille Langerud sitt karaktertrekk har årsmøtet vedtatt dette dokumentet som inneholder byggeprosedyrer for Lille Langerud Velforening.

Prosedyre for utbygging av leilighet på hageside og kjøkkenside

 1. Beboer søker styret om å få bygge skriftlig. For at søknaden skal behandles av styret må følgende vilkår oppfylles:
          • Innbetaling av depositum på 30.000 kr til Lille Langerud Velforenings konto.
          • Et vedlegg der samtlige naboer i den aktuelle rekke er varslet skriftlig.
          • Beskrivelse av utbygging med plantegninger og perspektivtegninger i målestokk 1:100
  De tegninger som er vedtatt av Årsmøtet skal følges i detalj, men om beboer har spesielle ønsker eller krav av teknisk karakter, skal nye tegninger vedlegges søknad. Tegningene skal leveres i målestokk 1:100. Styret kan kreve perspektivskisse om endringene gir utseendemessige forandringer.
 1. Styret gir skriftlig tilbakemelding på søknad. Avslag på søknader skal respekteres og vurderes normalt ikke som årsmøtesak. Ved avslag vil depositum betales tilbake til beboer. Beboer kan ta forslag til endringer av byggeprosedyrer eller tegningene til årsmøtet for vurdering. Krav til innlevert materialet er 1:100 plantegninger og perspektiver/fotomontasjer eller lignende, som belyser forslaget i detalj. Årsmøtet kan kreve en modell, for å kunne ta en beslutning.
 2. Ingen bygging av noen art kan starte før søknad er ferdigbehandlet. Styret og underliggende organer er basert på stor del av frivillig innsats. Styremøter holdes en gang pr måned, det kan derfor ta noe tid å få søknaden ferdigbehandlet, dette må respekteres. Styret skal gi skriftlig tilbakemelding om at søknad er til behandling når den ankommer styret.
 3. Når søknaden er godkjent av styret, og alle offentlige godkjenninger foreligger, kan bygging utføres i perioden fra 1. oktober til 30. april. Støyende byggearbeid som er til vesentlig sjenanse for naboer kan kun utføres på hverdager i perioden 07:00-18:00. Byggherre skal skriftlig melde fra til styret når byggearbeidene er ferdig.
 4. Byggherre har ansvaret for at utførende aktør følger godkjente tegninger. Om tegninger må fravikes på grunn av grunnforhold eller lignende skal dette rapporteres til styret før fravikende endring kan skje.
 5. Bygningen må oppføres på en faglig korrekt måte og med god håndverksmessig utførelse. Det er byggherres ansvar at alle byggetekniske krav overholdes. Tilbygg skal ha støpt såle med isolering mot grunn og det må gjennomføres grunnarbeider med forsvarlig drenering. Valgt dreneringssystem på området skal monteres i alle tilbygg for utbyggers regning. Byggherre kan stilles til ansvar dersom tilstøtende kjeller får fuktskader om ikke likt dreneringssystem er montert. Bygget skal oppføres i mur, og ha samme overflater som eksisterende/tilstøtende bygningsmasse hva gjelder farge og tekstur og materialvalg.
 6. Byggherre er ansvarlig for å sette området rundt i stand igjen. Det vil for eksempel si gate, fortau, asfalt, oppmerking, beplantning, gress, stier, hekk mm som er blitt påvirket av byggearbeidene.
 7. Møter med styret eller underliggende komiteer under byggeprosessen skal holdes ved behov. Med behov menes: Uforutsette problemer som oppstår i byggeprosessen. Dette kan være av byggeteknisk karakter eller forhold relatert til naboer.
 8. Etter at byggherre har varslet styret om ferdigstillelse skal det avholdes en befaring på byggeplassen hvor bygget får sin endelige godkjenning av styret. Feil eller mangler rettes for utbyggers regning. Om slike pålegg ikke utføres innen 2 måneder kan styret igangsette rettelser på utbyggers regning og anvende midler fra depositum. Før styret kan godkjenne ferdigstillelse av utbygging av leilighet skal byggherre legge frem ferdigattest utferdiget av et firma med sentral godkjenning og ansvarsrett som viser at bygningen tilfredsstiller alle byggetekniske krav og er i henhold til lov og forskrifter. Inntil slik rapport er godkjent bærer byggherre all risiko for bygningen samt ansvarer for vedlikehold. Når godkjent ferdigattest er mottatt vil styret betale tilbake det som gjenstår av depositumet. Renter på depositum tilfaller velforeningen.
 9. Ved godkjent utbygging vil husleien økes i henhold til gjeldende retningslinjer.

 

Prosedyre for utbygging av boder eller andre selvstendige bygninger

 1. Beboer søker styret om å få bygge skriftlig. Søknad om oppføring av bod på fellesareal må sendes styret før 1. september.
 2. Styret vil tildele plassering av bod innen 1. oktober dersom det er ledige plasseringer tilgjengelig. Om nye bodrekker skal oppføres må det minimum være 3 i rekke.
 3. Styret gir skriftlig tilbakemelding på søknad. Avslag på søknader skal respekteres og vurderes normalt ikke som årsmøtesak.
 4. Ved godkjent tildeling av bodplassering kan bygging utføres i perioden fra 1. oktober til 30. april. Styret skal godkjenne utstikking av tomt for boder på fellesområdet før grunnmur støpes.
 5. Byggherre har ansvaret for at utførende aktør følger godkjente tegninger uten endringer. Bygningen må oppføres på en faglig korrekt måte og med god håndverksmessig utførelse. Det er byggherres ansvar at alle byggetekniske krav overholdes. Bodene skal ha støpt såle med isolering mot grunn og det må gjennomføres grunnarbeider med forsvarlig drenering. Boder skal oppføres i tre, med profilerte svarte aluminiumsplater som tak og beises i angitt farge.
 6. Byggherre er ansvarlig for å sette området rundt i stand igjen. Det vil for eksempel si gate, fortau, asfalt, beplantning, gress, stier, hekk mm som er blitt påvirket av byggearbeidene.
 7. Møter med styret eller underliggende komiteer under byggeprosessen skal holdes ved behov. Med behov menes: Uforutsette problemer som oppstår i byggeprosessen. Dette kan være av byggeteknisk karakter eller forhold relatert til naboer.
 8. Etter ferdigstillelse skal det avholdes en befaring på byggeplassen hvor bygget får sin endelige godkjenning av styret. Feil eller mangler rettes for utbyggers regning.
 9. Boder og andre selvstendige bygninger som er oppført for eierens regning skal vedlikeholdes av eier. LLV har ingen forpliktelser for disse. Eier skal vedlikeholde slike installasjoner på lik linje med bygningsmassen forøvrig. Forfall respekteres ikke og kan føre til erstatningsansvar. Vedlikehold for alle bodene i en bodrekke skal utføres i samme sesong.

Prosedyre for oppsetting av levegg

 1. Beboer varsler styret skriftlig om bygging av levegg.
 2. Byggherre har ansvaret for at utførende aktør følger godkjente tegninger uten endringer. Levegg skal oppføres i tre og beises i farge angitt av styret.
 3. Samme aksemål gjelder for plassering av levegger som for det resterende byggverk. Levegg skal stå midt i lengdeakse på eksisterende vegg, før det ble montert fasadeisolasjon. Der det er hekk som tomteskiller skal denne plasseres i samme akse.
 4. Byggherre er ansvarlig for å sette området rundt i stand igjen. Det vil for eksempel si terrasse, beplantning, gress, stier, hekk mm som er blitt påvirket av byggearbeidene.
 5. Levegg skal vedlikeholdes av eier. LLV har ingen forpliktelser for disse. Eier skal vedlikeholde slike installasjoner på lik linje med bygningsmassen forøvrig. Forfall respekteres ikke og kan føre til erstatningsansvar.

Som vedtatt på Årsmøte 04.05.2017

Prosedyre for oppsetting av glasstak over hageterrasse

 1. Beboer varsler styret skriftlig om oppsetting av glasstak. For at søknaden skal behandles av styret, må også følgende vilkår oppfylles
  • Et vedlegg der berørte naboer i den aktuelle rekke er varslet skriftlig, og har mulighet til å komme med eventuelle innvendinger. Mtp sikt, og lys/solforhold som berører naboer.
 2. Styret gir skriftlig tilbakemelding på søknad. Avslag på søknader skal respekteres og vurderes normalt ikke som årsmøtesak.
 3. Byggherre har ansvaret for at utførende aktør følger godkjente tegninger uten endringer. Reisverket skal oppføres i aluminium i godkjent farge.
 4. Levegg skal stå midt i lengdeakse på eksisterende vegg, før det ble montert fasadeisolasjon. Der det er hekk som tomteskiller skal denne plasseres i samme akse. Glasstaket skal monteres innenfor levegg/hekk.
 5. Byggherre er ansvarlig for å sette området i stand igjen. Det vil for eksempel si fellesarealer, eller naboers arealer som er påvirket av arbeidet.
 6. Glasstaket skal vedlikeholdes av eier. LLV har ingen forpliktelser for disse. Eier skal vedlikeholde slike installasjoner på lik linje med bygningsmassen forø Forfall respekteres ikke og kan føre til erstatningsansvar.

Vedtatt i styremøte 18.01.2022, etter tidligere årsmøtevedtak

Back To Top