skip to Main Content

Godkjente planer for utforming og plassering av boder ble vedtatt på årsmøtet 22.11.2000, og senere godkjent av Plan og bygningsetaten. Ved oppføring av boder i henhold til planløsninger godkjent av årsmøtet, har styret fullmakt til å godkjenne den enkelte søknad.
Kostnader ved oppføring og vedlikehold av boder bæres av den enkelte eier. Vedlikehold av boder er regulert i vedtektene. Andre bygg og påbygg enn de som er nevnt over, skal godkjennes av årsmøtet etter forutgående behandling av styret. Godkjente tegninger ligger på hjemmesiden eller kan fås ved henvendelse til styret. Bodene kan ikke omsettes utenfor LLV. Hver boenhet kan ha én bod i fellesarealene. Det forutsettes at ende-leilighetene benytter sin endevegg til bod.

Se hvordan du går frem i våre byggeprosedyrer…

Prosedyre for utbygging av boder eller andre selvstendige bygninger

  1. Beboer søker styret om å få bygge skriftlig. Søknad om oppføring av bod på fellesareal må sendes styret før 1. september.
  2. Styret vil tildele plassering av bod innen 1. oktober dersom det er ledige plasseringer tilgjengelig. Om nye bodrekker skal oppføres må det minimum være 3 i rekke.
  3. Styret gir skriftlig tilbakemelding på søknad. Avslag på søknader skal respekteres og vurderes normalt ikke som årsmøtesak.
  4. Ved godkjent tildeling av bodplassering kan bygging utføres i perioden fra 1. oktober til 30. april. Styret skal godkjenne utstikking av tomt for boder på fellesområdet før grunnmur støpes.
  5. Byggherre har ansvaret for at utførende aktør følger godkjente tegninger uten endringer. Bygningen må oppføres på en faglig korrekt måte og med god håndverksmessig utførelse. Det er byggherres ansvar at alle byggetekniske krav overholdes. Bodene skal ha støpt såle med isolering mot grunn og det må gjennomføres grunnarbeider med forsvarlig drenering. Boder skal oppføres i tre, med profilerte svarte aluminiumsplater som tak og beises i angitt farge.
  6. Byggherre er ansvarlig for å sette området rundt i stand igjen. Det vil for eksempel si gate, fortau, asfalt, beplantning, gress, stier, hekk mm som er blitt påvirket av byggearbeidene.
  7. Møter med styret eller underliggende komiteer under byggeprosessen skal holdes ved behov. Med behov menes: Uforutsette problemer som oppstår i byggeprosessen. Dette kan være av byggeteknisk karakter eller forhold relatert til naboer.
  8. Etter ferdigstillelse skal det avholdes en befaring på byggeplassen hvor bygget får sin endelige godkjenning av styret. Feil eller mangler rettes for utbyggers regning.
  9. Boder og andre selvstendige bygninger som er oppført for eierens regning skal vedlikeholdes av eier. LLV har ingen forpliktelser for disse. Eier skal vedlikeholde slike installasjoner på lik linje med bygningsmassen forøvrig. Forfall respekteres ikke og kan føre til erstatningsansvar. Vedlikehold for alle bodene i en bodrekke skal utføres i samme sesong.

Tegninger

Back To Top